ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. യുടെ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകൾ വഴക്കമില്ലാത്തവയും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതും ആണെന്നാണ്. ശരിയല്ലേ?

54 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

നന്ദി, 50 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്.

₹81000 കോടി+

വാർഷിക വിറ്റുവരവ്

8300+

സേവനദാതാക്കൾ

680+

ശാഖകൾ

₹250 കോടി

അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം