കെ.എസ്.എഫ്.ഇ .യുടെയോ ബാങ്കുകളുടെയോ സ്ഥിര നിക്ഷേപ രശീതി

ദേശസാത്കൃത ബാങ്കുകളിടേയോ, ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകളുടേയോ, ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടേയോ, ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുള്ള സഹകരണ ബാങ്കുകളുടേയോ മറ്റ് ബാങ്കുകളുടേയോ, കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. യുടേയോ സ്ഥിര നിക്ഷേപ രശീതികൾ ജാമ്യമായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ സ്ഥിര നിക്ഷേപ രശീതികൾ ഇടപാടുകാരന്റേയോ മറ്റുള്ളവരുടേയോ പേരിൽ ഉള്ളതാകാം.

54 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

നന്ദി, 50 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്.

₹81000 കോടി+

വാർഷിക വിറ്റുവരവ്

8300+

സേവനദാതാക്കൾ

680+

ശാഖകൾ

₹250 കോടി

അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം