പലിശ നിരക്കുകൾ

സ്കീം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
interest rate icon
സ്വർണ്ണപ്പണയ വായ്പ

സ്വര്‍ണ്ണപ്പണയവായ്പ 20,000 - രൂപ വരെ 6.75%
20,001 രൂപ മുതൽ 30,000 രൂപ വരെ 8.50%
30,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 8.90%

പിഴപ്പലിശ
3 മാസം മുതൽ 6 മാസം വരെ: സാധാരണ പലിശ +1.50%
6 മാസം മുതൽ 9 മാസം വരെ: സാധാരണ പലിശ+1.75%
9 മാസം മുതൽ 12 മാസം വരെ: സാധാരണ പലിശ+2.00%
12 മാസത്തിനു മുകളിൽ: സാധാരണ പലിശ+2.25%

5000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള വായ്പകൾക്ക് കുറഞ്ഞ പലിശ 25 രൂപ.

interest rate icon
ജനമിത്രം സ്വര്‍ണ്ണപ്പണയവായ്പ

ഒരു ദിവസം 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ
4.90% വാർഷിക പലിശ നിരക്കിൽ (EMI).
പിഴപലിശ 12.00% (on EMI).

interest rate icon
കെ.എസ്.എഫ്.ഇ ഭവന വായ്പ

10 ലക്ഷം രൂപയും അതിൽ താഴെയുമുള്ളത് 8.50% ( പ്രതിമാസ പലിശ നിരക്കിൽ).
10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ & 1 കോടി വരെ 9.25% p.a (പ്രതിമാസ പലിശ നിരക്കിൽ).
(പരമാവധി കാലയളവ് 30 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 70 വയസ്സ് തികയുന്നത് ഏതാണോ ആദ്യം)
(EMI ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് വരെ : 10.00% (സാധാരണ പലിശ))
(പിഴ പലിശ : EMI യുടെ മുകളിൽ 18.00%)

interest rate icon
കെ.എസ്.എഫ്.ഇ വ്യക്തിഗത വായ്പ

കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. വ്യക്തിഗത വായ്പ (100% Secured) -11.00% ( പ്രതിമാസ പലിശ നിരക്കിൽ).
കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. വ്യക്തിഗത വായ്പ —11.50% ( പ്രതിമാസ പലിശ നിരക്കിൽ).
(പരമാവധി കാലയളവ് 72 മാസം)
(പിഴ പലിശ : EMI യുടെ മുകളിൽ 18.00%)

interest rate icon
ചിട്ടി ലോൺ

12.50% (സാധാരണ പലിശ).
പിഴപലിശ-14.50% (സാധാരണ പലിശ).

interest rate icon
പാസ് ബുക്ക് ലോൺ

11.50% പലിശ നിരക്കിൽ (സാധാരണ പലിശ).
പിഴപലിശ 13.50% (സാധാരണ പലിശ).

interest rate icon
ഉപഭോക്തൃ / വാഹന വായ്പ

12.00% p.a (സാധാരണ പലിശ).
പിഴപലിശ-14.00% (സാധാരണ പലിശ).

interest rate icon
കാർ ലോൺ

12.00% പലിശ നിരക്കിൽ (സാധാരണ പലിശ).
(പിഴ പലിശ : EMI യുടെ മുകളിൽ 18.00%)

interest rate icon
സ്ഥിര നിക്ഷേപ വായ്പ

സ്ഥിര നിക്ഷേപ പലിശ നിരക്കിനേക്കാൾ 2.00% കൂടുതൽ.

interest rate icon
നേട്ടം സ്ഥിരനിക്ഷേപ പദ്ധതി
(400 ദിവസം)

8.00% (400 ദിവസത്തേക്കുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപം)

interest rate icon
സ്ഥിര നിക്ഷേപം

6.60% (പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപത്തിന്).
7.10% (മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ നിക്ഷേപത്തിന്).
7.10% (ചിട്ടി പ്രൈസ് മണി നിക്ഷേപത്തിന്).

interest rate icon
ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപം

30 ദിവസം മുതൽ 60 ദിവസം വരെ 3.25%.
61 ദിവസം മുതൽ 90 ദിവസം വരെ 4.25%.
91 ദിവസം മുതൽ 180ദിവസം വരെ 4.75%.
181 ദിവസം മുതൽ 364ദിവസം വരെ 5.50%.

interest rate icon
സുഗമ നിക്ഷേപം

4.50% നിരക്കിൽ (ഏതു മാസത്തേയും 6-ാം തിയ്യതി മുതൽ അവസാന ദിവസം വരെയുള്ള പരിപാലിക്കുന്ന മിനിമം ബാലൻസ്).

interest rate icon
ചിട്ടി സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ട്രസ്റ്റ്

8.00% (ചിട്ടിയുടെ ഭാവിയിലെ ബാധ്യതയിലേയ്ക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രൈസ് മണി നിക്ഷേപം).

interest rate icon
സുഗമ അക്ഷയ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ്

13.00% നിരക്കിൽ.
പിഴപലിശ 15.00%.

interest rate icon
ചിട്ടി പ്രൈസ് മണി അഡ്വാൻസ്

12.50% p.a. (സാധാരണ പലിശ).

53 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

നന്ദി, 48 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്...

₹65000 കോടി+

വാർഷിക വിറ്റുവരവ് (FY 2022-23)

8200+

സേവനദാതാക്കൾ

640+

ശാഖകൾ

₹100 കോടി

അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം