വിവരാവകാശ നിയമം

വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം അപ്പലേറ്റ് ഓഫിസർ, സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസർ, പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസർമാർ എന്നീ ചുമതലകൾ വഹിയ്ക്കുന്നവർ

അപ്പലേറ്റ് ഓഫിസർ

ഡോ. സനിൽ. എസ്. കെ
(മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ)

സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസർ

സി.എസ്. എമിൽ അലക്സ്‌
(കമ്പനി സെക്രട്ടറി)

പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസർമാർ

  • സി.എ. എസ്. ശരത് ചന്ദ്രൻ (ജനറൽ മാനേജർ) - ധനകാര്യ വിഭാഗം
  • പ്രമോദൻ. എ (ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ) - റവന്യൂ റിക്കവറി വിഭാഗം
  • സുജാത. എം. ടി (ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ (ഇൻ ചാർജ്)) - മാനവ വിഭവശേഷി വിഭാഗം
  • നിഷ. എ. ബി (അസ്സിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ) - വിവര സാങ്കേതിക വിഭാഗം
  • രാജു. ആർ (അസ്സിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ) - ബിസിനസ് വിഭാഗം
  • കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ. എച് (അസ്സിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ (ഇൻ ചാർജ്)) - പൊതുഭരണ വിഭാഗം
  • ഗണേശൻ. പി (അസ്സിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ) - ആസൂത്രണ വിഭാഗം
  • ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ - ബ്രാഞ്ച് തലം

54 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

നന്ദി, 50 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്.

₹81000 കോടി+

വാർഷിക വിറ്റുവരവ്

8300+

സേവനദാതാക്കൾ

680+

ശാഖകൾ

₹250 കോടി

അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം