പ്രീമിയം ഗോള്‍ഡ്‌ ലോണ്‍

KSFE പ്രീമിയം ഗോള്‍ഡ്‌ ലോണിന്റെ സവിശേഷതകള്‍

വായ്പയുടെ കാലാവധി – 90 ദിവസം

വായ്പ അനുവദിക്കാവുന്ന പരമാവധി തുക  – 85% (മാര്‍ക്കറ്റ്‌ വിലയുടെ)

വാര്‍ഷിക പലിശ നിരക്ക് – 9.90%

സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി – 916/22ct

പ്രീമിയം ഗോള്‍ഡ്‌ ലോണിന്റെ പലിശ മാസം തോറും അടക്കേണ്ടതാണ്

 

പലിശ നിരക്ക്

54 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

നന്ദി, 50 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്.

₹81000 കോടി+

വാർഷിക വിറ്റുവരവ്

8300+

സേവനദാതാക്കൾ

680+

ശാഖകൾ

₹250 കോടി

അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം