നേട്ടം പ്ലസ്
നിക്ഷേപ പദ്ധതി

പദ്ധതിയെ കുറിച്ച്

പദ്ധതിയുടെ പേര്: നേട്ടം പ്ലസ് നിക്ഷേപ പദ്ധതി
കാലാവധി: 444 ദിവസം
കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപ സംഖ്യ: 25000 രൂപ

പലിശ നിരക്ക്

54 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

നന്ദി, 50 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്.

₹81000 കോടി+

വാർഷിക വിറ്റുവരവ്

8300+

സേവനദാതാക്കൾ

680+

ശാഖകൾ

₹250 കോടി

അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം