സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താനുള്ള സൗകര്യം കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. തരുന്നുണ്ട്.ബാങ്കുകളിലെ സ്ഥിര നിക്ഷേപവുമായി ഏറെക്കുറെ സമാനമാണ് കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. യിലെ സ്ഥിരനിക്ഷേപവും. പൊതുവായി 6.00% ആണ് പലിശ നിരക്ക്. ചിട്ടി പ്രൈസ് സംഖ്യ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ 6.25% വും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 6.75% വും പലിശ ലഭിയ്ക്കുന്നു.

പലിശ നിരക്ക്

52 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

നന്ദി, 44 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്...

₹56000 കോടി+

വാർഷിക വിറ്റുവരവ് (മാർച്ച് 2021)

7500+

സേവനദാതാക്കൾ

625+

ശാഖകൾ

₹100 കോടി

അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം