സ്വർണ്ണം ജാമ്യമായി സ്വീകരിക്കൽ

സ്വർണ്ണ വിപണി മൂല്യത്തിന്റെ 90% ബാധ്യത വരെയുള്ള സ്വർണം ജാമ്യമായി  സ്വീകരിക്കാം.

മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ ഇവയാണ്:

  • മൂല്യനിർണ്ണയ ഫീസ്- ഭാവിയിലെ ബാധ്യതയുടെ 0.3% ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു,കുറഞ്ഞത് 30 രൂപയും – പരമാവധി തുക 750 രൂപയും
  • സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും അലങ്കാരക്കല്ലുകൾ ഉൾച്ചേർത്തിട്ടുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ജാമ്യമായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കേസുകളിൽ മൂല്യ നിർണ്ണയം ചെയ്യാൻ നിയുക്തമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ശുപാർശയിൽ മുല്യ നിർണ്ണയം നടത്തുന്നതാണ്. സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും ഈ ആവശ്യത്തിനായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

താഴെപ്പറയുന്നവ ജാമ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

  • 18 കാരറ്റിൽ താഴെ സ്വർണ്ണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഓർണമെന്റുകൾ.
  • മെഴുക് / അരക്ക് ചേർന്നതോ , പൊട്ടിയതോ ആയ  ആഭരണങ്ങൾ .

54 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

നന്ദി, 50 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്.

₹81000 കോടി+

വാർഷിക വിറ്റുവരവ്

8300+

സേവനദാതാക്കൾ

680+

ശാഖകൾ

₹250 കോടി

അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം