വന്ദനം നിക്ഷേപ പദ്ധതി

പദ്ധതിയെ കുറിച്ച്

പദ്ധതിയുടെ പേര്: വന്ദനം നിക്ഷേപ പദ്ധതി

കാലാവധി: 1 വർഷം മുതൽ 2 വർഷം വരെ

കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപ തുക: 10000 രൂപ

നിക്ഷേപത്തിന് യോഗ്യതയുള്ളവർ : 60 വയസ്സ് പൂർത്തീകരിച്ച വ്യക്തികൾ/വിരമിച്ച കെ.എസ്.എഫ്.ഇ ജീവനക്കാർ

പലിശ നിരക്ക്

54 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

നന്ദി, 50 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്.

₹81000 കോടി+

വാർഷിക വിറ്റുവരവ്

8300+

സേവനദാതാക്കൾ

680+

ശാഖകൾ

₹250 കോടി

അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം