ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ

52 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

നന്ദി, 44 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്...

₹56000 കോടി+

വാർഷിക വിറ്റുവരവ് (മാർച്ച് 2021)

7500+

സേവനദാതാക്കൾ

625+

ശാഖകൾ

₹100 കോടി

അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം