കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. ഭവന വായ്പയ്ക്ക് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്ന ഭവന വായ്പാ പദ്ധതിയുമായി എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളത്?

54 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

നന്ദി, 50 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്.

₹81000 കോടി+

വാർഷിക വിറ്റുവരവ്

8300+

സേവനദാതാക്കൾ

680+

ശാഖകൾ

₹250 കോടി

അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം