വാർത്തകൾ
image
വ്യാഴം, 5 മെയ്‌ 2022

Empanelment of Advertisement Agencies & Designers

 

53 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

നന്ദി, 50 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്.

₹70000 കോടി+

വാർഷിക വിറ്റുവരവ്

8200+

സേവനദാതാക്കൾ

650+

ശാഖകൾ

₹100 കോടി

അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം