ദർഘാസ് ശനി, 19 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2023

അംഗീകൃത കോൺട്രാക്ടർമാരെ എംപാനൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ്

image
PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

54 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

നന്ദി, 50 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്.

₹81000 കോടി+

വാർഷിക വിറ്റുവരവ്

8300+

സേവനദാതാക്കൾ

680+

ശാഖകൾ

₹250 കോടി

അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം