ദർഘാസ് വ്യാഴം, 18 നവംബർ 2021

Retender – Rate contract to supply printed computer forms for one year

Organization Name:

Kerala State Financial Enterprises Ltd

Tender ID :

2021_KSFE_452549_1 @ http://etenders.kerala.gov.in

Tender Ref No :

KSFE/2441/COMP STN/2021-22

Tender Title :

Retender – Rate contract to supply printed computer forms for one year

Tender cost and EMD:

Rs.14,514/- and Rs.82,000/-

Bid submission start date:

10.11.2021 04.30 pm

Bid submission end date:

27.11.2021 06.00 pm

Bid opening date:

30.11.2021 11.00 am

For more details:

Contact Registered Office: "Bhadratha", Museum Road, Thrissur-20 ph: 0487-2332255

Date :10/11/21

Managing Director (sd/-)

54 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

നന്ദി, 50 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്.

₹81000 കോടി+

വാർഷിക വിറ്റുവരവ്

8300+

സേവനദാതാക്കൾ

680+

ശാഖകൾ

₹250 കോടി

അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം