ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുക

  കെ.എസ്.എഫ്.ഇ ഡയമണ്ട് ചിട്ടികൾ 2.0

  പദ്ധതിയുടെ പേര്: കെ.എസ്.എഫ്.ഇ ഡയമണ്ട് ചിട്ടികൾ 2.0

  കാലയളവ് : 2023 ഒക്ടോബര്‍ 10 മുതൽ 2024 ഫെബ്രുവരി 29 വരെ.

  സമ്മാനങ്ങൾ

  ബമ്പർ സമ്മാനം :

  15 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 15 ലക്ഷം രൂപ.

  മേഖലാതല സമ്മാനങ്ങൾ :

  16 മേഖലകളിലും ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ്സ് സെന്ററിലുമായി 34 പേർക്ക് 2.50 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 2.50 ലക്ഷം രൂപ.

  ശാഖാതല സമ്മാനങ്ങൾ :

  ഓരോ 30 ചിട്ടി എൻറോൾമെൻറ് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും അതിൽ നിന്നും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഒരാൾക്ക് 3000 രൂപയുടെ ഗിഫ്റ്റ് ചെക്ക്.

  സ്കീം കാലാവധിയിൽ 3 ലക്ഷം വരിക്കാർ ചിട്ടിയിൽ ചേരുന്നത് കണക്കാക്കിയാൽ 3000 രൂപയുടെ 10000 ഗിഫ്റ്റ് ചെക്കുകൾ.

  54 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

  നന്ദി, 50 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്.

  ₹81000 കോടി+

  വാർഷിക വിറ്റുവരവ്

  8300+

  സേവനദാതാക്കൾ

  680+

  ശാഖകൾ

  ₹250 കോടി

  അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം