ആവശ്യക്കാർക്കൊപ്പം ആവശ്യത്തിനൊപ്പം -1

54 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

നന്ദി, 50 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്.

₹73000 കോടി+

വാർഷിക വിറ്റുവരവ്

8300+

സേവനദാതാക്കൾ

670+

ശാഖകൾ

₹100 കോടി

അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം