ദർഘാസ് വ്യാഴം, 25 നവംബർ 2021

E-Tender notice for printing and supply of company calendar and diary 2022

E-TENDER NOTICE
1)Tender Id: 2021_KSFE_456080_1 @ http://etenders.kerala.gov.in NO.KSFE/8224/CALENDAR/2022 PRINTING CALENDAR-2022
Cost of Tender form – Rs.13,570/- EMD – Rs.76,400/-

2)Tender Id: 2021_KSFE_456111_1 @ http://etenders.kerala.gov.in
NO.KSFE/8224/ORD:DIARY/2022 PRINTING ORDINARY DIARY-2022
Cost of Tender form – Rs.5,310/- EMD – Rs.29,400/-

3)Tender Id: 2021_KSFE_456138_1 @ http://etenders.kerala.gov.in
NO.KSFE/8224/EXE:DIARY/2022 PRINTING EXECUTIVE DIARY-2022
Cost of Tender form – Rs.1,298/- EMD-Rs.5,100/-

All Tenders - Bid submission start date – 24-11-2021 06.30 PM
All Tenders - Bid submission end date – 02-12-2021 06.00 PM

For more details, visit www.ksfe.com/whats-new-ksfe or contact Registered

office,”Bhadratha” Museum Road, Thrissur-20.
Ph: 0487-2332255
sd/-
24-11-2021 Managing Director

image
PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

52 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

നന്ദി, 46 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്...

₹59000 കോടി+

വാർഷിക വിറ്റുവരവ് (മാർച്ച് 2022)

7900+

സേവനദാതാക്കൾ

630+

ശാഖകൾ

₹100 കോടി

അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം