ദർഘാസ് വെള്ളി, 18 ഫെബ്രുവരി 2022

E-TENDER FOR FACILITY MANAGEMENT SYSTEM (PC & PRINTERS)

NOTICE INVITING TENDER

E-TENDER FOR FACILITY MANAGEMENT SYSTEM (PC)

TENDER NO: KSFE/IT/14061/PC/2022/2
DATED: 17th FEBRUARY 2022

E-Tenders are invited from reputed Original Equipment Manufacturers (OEM) or electronic service providers of equipments for providing Facility Management System for the maintenance of Servers, PC’s, Laptops, Dot Matrix/Laser Printers, Laptops and Network switches of KSFE at its various offices across Kerala. Interested bidders can participate through the e- tender process hosted in https://etenders.kerala.gov.in

Bid publishing date : 18.00 hours on 17.02.2022
Bid download start date : 18.30 hours on 17.02.2022
Bid submission closing date : 17.00 hours on 05.03.2022
Date & time of opening of E- tender : 11.00 hours on 08.03.2022

The Company reserves the right to accept /reject any tender without assigning any reason whatsoever.

Thrissur Sd/-
17.02.2022 MANAGING DIRECTOR

image
PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

52 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

നന്ദി, 46 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്...

₹59000 കോടി+

വാർഷിക വിറ്റുവരവ് (മാർച്ച് 2022)

7900+

സേവനദാതാക്കൾ

630+

ശാഖകൾ

₹100 കോടി

അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം