ദർഘാസ് തിങ്കൾ, 3 മെയ്‌ 2021

E-tender for empanelment of vendors for the supply, installation, maintenance and related services of security equipments

TENDER NO:KSFE/GAD/8826/SECURITY EQUIPMENTS/2020-21 DATED 30/01/2021

This invitation to bid is for the supply, installation, maintenance and related services of security equipments which includes Strong Room Doors, Jewel Safe, Cash Safe, Safe Deposit Locker Cabinets, Fire Resistant Filing Cabinets and File Compactors for KSFE branch offices across Kerala on rate contract basis. The Tenderer should have a minimum period of 3 years experience in this field. The Companies / Firms which are black listed by theGovt./Public sector Undertakings are not eligible for participating in this Tender. The security equipments should be supplied, installed as per the specifications given by the company. Prices should be inclusive of all taxes, GST, Transportation, Loading & Unloading, Delivery and Installation etc.

Bid publishing date

17:00 hours on 30/01/2021

Bid download and Clarification start date :

17:30 hours on 30/01/2021

Clarification End Date (Pre-bid)

17:30 hours on 07/02/2021

Bid submission start date

18:30 hours on 11/02/2021

Bid submission end date

18:30 hours on 25/02/2021

Date & time of opening of E- tender

11:00 hours on 27/02/2021

The Company reserves the right to accept /reject any tender without assigning any reason whatsoever.
SD/-
Managing Director

54 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

നന്ദി, 50 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്.

₹81000 കോടി+

വാർഷിക വിറ്റുവരവ്

8300+

സേവനദാതാക്കൾ

680+

ശാഖകൾ

₹250 കോടി

അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം