നെടുമണ്‍കാവ് സര്‍ക്കാര്‍ UP സ്കൂളിന് ബസ് സംഭാവന ചെയ്തു

കെ.എസ്.എഫ്.ഇ യുടെ CSR ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചു നെടുമണ്‍കാവ് സര്‍ക്കാര്‍ UP സ്കൂളിന് അനുവദിച്ച ബസ്സിന്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് 11-03-2024 ന് ബഹു. ധനകാര്യ മന്ത്രി ശ്രീ.കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ നിർവഹിച്ചു.

54 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

നന്ദി, 50 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്.

₹81000 കോടി+

വാർഷിക വിറ്റുവരവ്

8300+

സേവനദാതാക്കൾ

680+

ശാഖകൾ

₹250 കോടി

അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം