വിസിൽ ബ്ലോവർ പോളിസി

The Company is committed to adhere to the highest standards of ethical, moral and legal conduct of business operations. To maintain these standards, the Company encourages its employees, directors and stakeholders of the Company who have concerns about suspected misconduct to come forward and express these concerns without fear of punishment or unfair treatment.

The Whistle Blower Policy has been formulated in line with the requirements under the Companies Act, 2013. The Policy provides mechanism for the directors, employees and stakeholders of the Company to raise concerns of any violations of legal or regulatory requirements, incorrect or misrepresentation of any financial statements and reports, etc.

The Policy was adopted by the Board of Directors in their meeting held on January 24, 2019 and is effective from May 1, 2019.

KSFE Whistle Blower Policy

54 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

നന്ദി, 50 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്.

₹81000 കോടി+

വാർഷിക വിറ്റുവരവ്

8300+

സേവനദാതാക്കൾ

680+

ശാഖകൾ

₹250 കോടി

അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം