നേട്ടം സ്ഥിരനിക്ഷേപ പദ്ധതി

പദ്ധതിയുടെ പേര്: നേട്ടം സ്ഥിരനിക്ഷേപ പദ്ധതി

കാലാവധി: 400 ദിവസം

വാര്‍ഷിക പലിശനിരക്ക്: 8.00%

കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപ സംഖ്യ: 25000 രൂപ

53 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

നന്ദി, 48 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്...

₹65000 കോടി+

വാർഷിക വിറ്റുവരവ് (FY 2022-23)

8200+

സേവനദാതാക്കൾ

640+

ശാഖകൾ

₹100 കോടി

അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം