അജയ്യ സ്വർണ്ണപ്പണയ വായ്പ

വനിതകൾക്ക് മാത്രമായുള്ള കെ.എസ്.എഫ്.ഇ യുടെ പുതിയ സ്വര്‍ണ്ണപ്പണയവായ്പാ പദ്ധതിയാണ് KSFE അജയ്യ സ്വർണ്ണപ്പണയ വായ്പ. ഒരു വനിതയ്ക്ക് നൽകാവുന്ന പരമാവധി വായ്പ തുക 50000/- രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പദ്ധതിയുടെ പേര് : KSFE അജയ്യ സ്വർണ്ണപ്പണയ വായ്പ

പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി : 2022 നവംബർ 30 വരെ

വാര്‍ഷിക പലിശനിരക്ക് : 6.50% (സാധാരണ പലിശ)

പരമാവധി വായ്പാത്തുക : 50000/- രൂപ

വായ്‌പാ കാലാവധി : 6 മാസം

6 മാസത്തിനുള്ളിൽ വായ്പ അടച്ചു തീർക്കാത്ത അക്കൗണ്ടുകളിൽ 9.00% നിരക്കിൽ പലിശ ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും.

അജയ്യ സ്വർണ്ണപ്പണയ വായ്പ

52 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

നന്ദി, 46 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്...

₹59000 കോടി+

വാർഷിക വിറ്റുവരവ് (മാർച്ച് 2022)

7900+

സേവനദാതാക്കൾ

630+

ശാഖകൾ

₹100 കോടി

അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം