ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുക

  കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. ഭദ്രത സ്മാർട്ട് ചിട്ടികൾ 2021

  2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ചിട്ടി ബിസിനസ്സ് സമാഹരിക്കുന്നതിനായി നിരവധി സമ്മാന പദ്ധതികൾ കോർത്തിണക്കികൊണ്ട് കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുതിയ ചിട്ടി പദ്ധതിയാണ് കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. ഭദ്രത സ്മാർട്ട് ചിട്ടികൾ 2021.

  ഈ പദ്ധതിയുടെ കാലയളവ് 2021 ജൂലൈ 1 മുതൽ 2022ഫെബ്രുവരി 28 വരെ.

  സമ്മാന പദ്ധതി

  കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. ഭദ്രത സ്മാർട്ട് ചിട്ടികൾ 2021 സംസ്ഥാനതലത്തിലും മേഖലാതലത്തിലും ശാഖാതലത്തിലും നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

  കൂടാതെ

  1. ചിട്ടി വിളിക്കാത്ത വരിക്കാർക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് , ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന് 10% പലിശ നിരക്കിൽ 30000/-രൂപ വരെ Consumer Vehicle Loan  അനുവദിക്കുന്നതാണ്. ഈ ലോണിന്റെ കാലാവധി 36 മാസം അഥവാ ചിട്ടി വിളിക്കുന്നതുവരെയായിരിക്കും.
  2.  5%  അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സലയുടെ 50% വരെ  ചിട്ടി ലോൺ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.
  3. ചിട്ടിയിൽ ചേർന്ന് വിളിച്ചതിനു ശേഷം  ദൗർഭാഗ്യവശാൽ മരണപ്പെടുന്ന ഇടപാടുകാരുടെ 25 ലക്ഷം രൂപവരെയുള്ള  ബാധ്യത എഴുതിതള്ളുന്നതാണ്.

  പുതിയ ചിട്ടി

  കെ. എസ്. എഫ്. ഇ ഭദ്രത സ്മാർട്ട്‌ ചിട്ടികൾ -സമ്മാനങ്ങൾ

  image
  ഒന്നാം സമ്മാനം
  ടാറ്റാ നെക്സ്ൺ EVXZ+LUX ഇലക്ട്രിക് കാർ അഥവാ 18 ലക്ഷം രൂപ
  image
  മേഖലാതല സമ്മാനം
  61 എണ്ണം ഹോണ്ട ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് അഥവാ 50000 രൂപ
  image
  മേഖലാതല സമ്മാനം
  122 എണ്ണം ഏസർ/ എച് പി ലാപ്ടോപ് അഥവാ 25000 രൂപ
  image
  ശാഖാ തല സമ്മാനം
  ഓരോ ചിട്ടിയിലും 1 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ 2 ഗ്രാം സ്വർണ്ണാണയം ഉറപ്പ്

  52 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

  നന്ദി, 46 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്...

  ₹59000 കോടി+

  വാർഷിക വിറ്റുവരവ് (മാർച്ച് 2022)

  7900+

  സേവനദാതാക്കൾ

  630+

  ശാഖകൾ

  ₹100 കോടി

  അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം