ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുക

  കെ.എസ്.എഫ്.ഇ ഡയമണ്ട് ചിട്ടികൾ 2023

  പദ്ധതിയുടെ പേര്: കെ.എസ്.എഫ്.ഇ ഡയമണ്ട് ചിട്ടികൾ 2023

  കാലയളവ് : 2023 ഏപ്രിൽ 17 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ.

  സമ്മാനങ്ങൾ

  ബമ്പർ സമ്മാനം :

  25 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 25 ലക്ഷം രൂപ.

  മേഖലാതല സമ്മാനങ്ങൾ :

  16 മേഖലകളിലും ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ്സ് സെന്ററിലുമായി 17 പേർക്ക് 10 പവൻ സ്വർണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ 4.50 ലക്ഷം രൂപ വീതം.

  ശാഖാതല സമ്മാനങ്ങൾ :

  3744 പേർക്ക് 10000 രൂപയുടെ സ്വർണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ 10000 രൂപ വീതം.

  53 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

  നന്ദി, 50 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്.

  ₹73000 കോടി+

  വാർഷിക വിറ്റുവരവ്

  8300+

  സേവനദാതാക്കൾ

  670+

  ശാഖകൾ

  ₹100 കോടി

  അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം