ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുക

  കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. ചിട്ടി ക്യാംപയിൻ 2022

  2022 ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ ചിട്ടിയിൽ ചേരുന്ന ഇടപാടുകാരിൽ നിന്നും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഒരാൾക്ക് 25 പവൻ സ്വർണ്ണം ബംപർ സമ്മാനമായി നൽകുന്നു. കൂടാതെ 32 പേർക്ക് 5 പവൻ സ്വർണ്ണം വീതം മേഖലാതല സമ്മാനമായി നൽകുന്നതാണ്. ചിട്ടിയുടെ 5% അടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സലയുടെ 50% വരെ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

  52 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

  നന്ദി, 46 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്...

  ₹59000 കോടി+

  വാർഷിക വിറ്റുവരവ് (മാർച്ച് 2022)

  7900+

  സേവനദാതാക്കൾ

  630+

  ശാഖകൾ

  ₹100 കോടി

  അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം