ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുക

  അജയ്യ സ്വർണ്ണപ്പണയ വായ്പ

  കെ.എസ്.എഫ്.ഇ യുടെ പുതുവര്‍ഷസമ്മാനമായി സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി പുതിയ സ്വര്‍ണ്ണപ്പണയവായ്പാ പദ്ധതിയാണ് "KSFE അജയ്യ സ്വർണ്ണപ്പണയ വായ്പ". ഒരു വനിതയ്ക്ക് നൽകാവുന്ന പരമാവധി വായ്പ 25000/- രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

  പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി : 2022 ജൂലൈ 31 വരെ

  വാര്‍ഷിക പലിശനിരക്ക് : 5% (സാധാരണ പലിശ)

  പരമാവധി വായ്പാത്തുക : 25000/- രൂപ

  ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 3 മാസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും പലിശത്തുക അടച്ചിരുന്നാല്‍ മാത്രമേ 5% പലിശനിരക്ക് അനുവദിച്ചു കിട്ടുകയുള്ളൂ. പലിശ സമയത്തിന് അടക്കാത്ത അക്കൗണ്ടുകളിൽ താഴെപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പലിശ നിരക്ക് പരിഷ്കരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

  3 മാസത്തിനു മുകളിൽ 6 മാസം വരെ–8.25%

  6 മാസത്തിനു മുകളിൽ 9 മാസം വരെ–8.50%

  9 മാസത്തിനു മുകളിൽ 12 മാസം വരെ–8.75%

  12 മാസത്തിനു മുകളിൽ–9.00%

  52 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം

  നന്ദി, 46 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സംതൃപ്ത ഇടപാടുകാരോട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്...

  ₹59000 കോടി+

  വാർഷിക വിറ്റുവരവ് (മാർച്ച് 2022)

  7900+

  സേവനദാതാക്കൾ

  630+

  ശാഖകൾ

  ₹100 കോടി

  അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം