ശ്രീ. പുരുഷോത്തമൻ എ.

മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ

അഡ്വ: പീലിപ്പോസ് തോമസ്

ചെയർമാൻ

ഡോ. ടി.എം. തോമസ് ഐസക്

മന്ത്രി (ധനകാര്യം & കയർ)

ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ

കേരള മുഖ്യമന്ത്രി