മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ

മന്ത്രി (ധനകാര്യം & കയർ)

കേരള മുഖ്യമന്ത്രി