സ്വർണ്ണപ്പണയ വായ്പ

കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. സ്വർണ്ണപ്പണയ വായ്പ ഉദ്ദേശം : സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുടെ ഉറപ്പിൽ, പണം അത്യാവശ്യമായി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹ്രസ്വകാല വായ്പയായി നൽകാനാണ് ഇത് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വായ്പാപരിധി : ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം നൽകേണ്ട വായ്പ 25 ലക്ഷമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു. പലിശ നിരക്ക് : 10,000/- രൂപ വരെ 8 .5 % (പ്രതിവർഷം) 10,001 രൂപ മുതൽ 20,000 രൂപ വരെ 9.50 % (പ്രതിവർഷം) 20,000/-രൂപ മുതൽ 25,00,000 ലക്ഷം വരെ…

വിദ്യാധനം വിദ്യഭ്യാസ വായ്പ

പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്ക് ചേരുന്ന മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി  തയ്യാറാക്കിയ വായ്പയാണ് വിദ്യാധനം വിദ്യാഭ്യാസവായ്പ. അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചത് മുതൽ കോഴ്സ് മുഴുവനാക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ആവശ്യമായി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് 0.50 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിയ്ക്കുന്നതാണ്. ഒരു ദീർഘകാല വായ്പയായ ഇതിൽ , തിരിച്ചടവ് ആരംഭിയ്ക്കുന്നത്,  കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം മാസം മുതലോ ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷമോ (ഏതാണോ ആദ്യം)ആണ്. സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 12.25% ആണ് പലിശ നിരക്ക്. വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടേയോ രക്ഷാകർത്താവിന്റേയോ വാർഷിക…

സുഗമ (അക്ഷയ)ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് സ്കീം

ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാർക്കും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും  എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ ജീവനക്കാർക്കും അവരുടെ ശമ്പള സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 50,000/-രൂപ വരെ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം അനുവദിയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. മേൽപ്പറഞ്ഞ തരത്തിൽ ജോലിക്കാരായ ദമ്പതികൾക്ക് അവരുടെ ശമ്പള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 50,000/-രൂപ വരെ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ആൾ അവരവരുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ശാഖയിൽ സുഗമ (സേവിങ്ങ്സ്) അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് അത് നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം 13%പലിശ…

പാസ് ബുക്ക് വായ്പ

ചിട്ടി വിളിച്ചെടുക്കാത്ത ചിറ്റാളർക്ക് കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വായ്പയാണ് പാസ് ബുക്ക് വായ്പ. തവണ സംഖ്യ അടയ്ക്കുന്നതിൽ മുടക്കം വരുത്താത്തവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ വായ്പ ലഭിയ്ക്കുക.ഈ വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ 12.5%  ആണ്. മുടക്കം വരുത്തിയാൽ പലിശ നിരക്ക് 14.5%  ആയി വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്.  

ചിട്ടി വായ്പ

എന്തിനാണ് ചിട്ടി വായ്പ? നിങ്ങളുടെ  യഥാർത്ഥമായ സാമ്പത്തികാവശ്യവും നിങ്ങൾക്ക് ചിട്ടി കിട്ടാനുള്ള കാലതാമസവും കണക്കിലെടുത്ത് അത് പരിഹരിക്കാൻ നൽകുന്ന ഒരു ഇടക്കാല വായ്പയാണ് ചിട്ടി വായ്പ. ഞാനെപ്പോഴാണ് ചിട്ടി വായ്പയെടുക്കാൻ അർഹനാകുക? നിങ്ങൾ ചിട്ടി പിടിക്കാത്ത ചിറ്റാളനാണെങ്കിൽ, മൊത്തം കാലാവധിയുടെ 10ശതമാനം തവണകൾ മുടക്ക കൂടാതെ അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ചിട്ടിത്തുകയുടെ 50% വരെ വായ്പ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ അർഹമാണ്. എത്രയാണ് പരമാവധി വായ്പ കിട്ടുക ഈ വിഭാഗത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി വായ്പ 75 ലക്ഷം രൂപയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ…

ഗൃഹോപകരണ വായ്പ

ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഗൃഹോപകരണങ്ങളും വാഹനങ്ങളും വാങ്ങാൻ ഈ വായ്പ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. എന്തിനൊക്കെ ? കംപ്യൂട്ടറുകൾ, ഇരുചക്ര, നാൻചക്ര മോട്ടോർവാഹനങ്ങൾ, ക്ലിനിക്കുകൾക്കാവശ്യമായ ചില ഉപകരണങ്ങൾ, കാർഷികോപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടെ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾക്കും വായ്പ നൽകുന്നതാണ്. പരമാവധി വായ്പാ തുക എത്രയാണ്? ഈ വായ്പാ വിഭാഗത്തിൽ അനുവദിയ്ക്കുന്ന പരമാവധി തുക 30 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ ചിട്ടിയിലെ അതേ വ്യവസ്ഥകൾ ഗൃഹോപകരണ  വാഹന വായ്പയിലും ബാധകമാണ്. പലിശ നിരക്ക് 13% (ലളിതം)ആണ് പലിശ നിരക്ക്. മുടക്ക്…

കാർ വായ്പ

പുതിയ കാറുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. യുടെ വായ്പാപദ്ധതി. മാസം 10,000/-രൂപയ്ക്ക് മേൽ അറ്റശമ്പളം  വാങ്ങുന്നവർക്കോ പ്രൊഫഷണലുകൾ/കച്ചവടക്കാർ/തുച്ചയായി മൂന്നുവർഷം, രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേൽ വാർഷിക വരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ ആദായ നികുതി ദായകർ എന്നിവർക്ക് ഈ വായ്പയ്ക്ക് അർഹരാണ്.  തിരിച്ചടവിന്റെ കാലാവധി ഏറ്റവും കുറവ് 6 മാസവും പരമാവധി 60 മാസവുമാണ്. 35 മാസം വരെയുള്ള വായ്പകൾക്ക് 12% വും 35 മാസത്തിൽ അധികം കാലാവധിയുള്ള വായ്പകൾക്ക് 14% വും ആണ് പലിശ നിരക്ക്.  

കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. ഭവനവായ്പ

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നഭവനം പണിതുയർത്താൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ഭവന നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനും, ഇപ്പോഴുള്ള ഭവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, വീടോ ഫ്ലാറ്റോ വാങ്ങുന്നതിനും ഈ വായ്പ ലഭ്യമാണ്. താഴെപ്പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. ശമ്പളം കിട്ടുന്നവർ, ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന കച്ചവടക്കാർ, പ്രവാസി മലയാളികൾ, വാടക വരുമാനം ലഭിയ്ക്കുന്നവർ, ഡോക്ടർമാർ/ എഞ്ചിനീയർമാർ/വക്കീലന്മാർ/ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാർ തുടങ്ങിയുള്ള പ്രൊഫഷണലുകൾ. വായ്പാത്തുക പരമാവധി 360 മാസം (അതായത് 30 വർഷം) കൊണ്ടോ അപേക്ഷകർക്ക് 70 വയസ്സ് തികയും മുമ്പോ, ഏതാണോ ആദ്യം…

വ്യാപാര വായ്പ

ചില്ലറ വ്യാപാരികൾക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തന മൂലധനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വായ്പയാണിത്. ഒരു വ്യാപാരിയ്ക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപയായി ഇത് നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപേക്ഷകർക്ക് ചെറുകിട കച്ചവട സംരഭം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കി ഈ വായ്പ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. കച്ചവട സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് സ്റ്റോക്ക് നിജപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് വായ്പ അനുവദിയ്ക്കുക. തിരിച്ചടവിന്റെ കാലാവധി 12 മാസത്തിനും 60 മാസത്തിനുമിടയ്ക്ക് വായ്പക്കാർക്ക് നിജപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.    

കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. ഹരിതം വായ്പ പദ്ധതി

സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കുക, ജൈവ വാതക പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിയ്ക്കുക, സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററുകളോ ത്രി നക്ഷത്രത്തിനും അതിനു മുകളിലും നക്ഷത്രപദവിയുള്ള, ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം നടത്തുന്ന ഗൃഹോപകരണങ്ങളോ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വായ്പാപദ്ധതി.