കെ എസ് എഫ് ഇ യുടെ ആകർഷണീയത

കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. എന്ന് സാമാന്യമായി അറിയപ്പെടുന്ന ദി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസസ് ഒരു വിവിധോദ്ദേശ ബാങ്കേതര കമ്പനിയാണ്. കേരള സർക്കാരിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ളതാണ്. കേരള സർക്കാരിന്റെ പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിട്ടിഫണ്ട് ഇടപാടിൽ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടു വരുന്നതിന്റെ  ഭാഗമായി, ചൂഷണം നടത്തി രായ്ക്കുരാമാനം സ്ഥലം വിടുന്ന സ്വകാര്യ ചൂഷകരിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാനുദ്ദേശിച്ച് കേരള സർക്കാർ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനമാണ്. തുടക്കം മുതൽ തുടർച്ചയായി ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.…

ചിട്ടിയിൽ ചേരുവാൻ

ശാഖയിൽ നേരിട്ട് ചെന്നോ കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. യുടെ അംഗീകൃത ഏജന്റുകൾ വഴിയോ ചിട്ടികൾ ചേരാവുന്നതാണ്.   ശാഖകൾ ചിട്ടി അപേക്ഷ ഫോറം (ചിട്ടി ഉടമ്പടി) :  പ്രതിമാസ ചിട്ടി നറുക്ക് ലേല ചിട്ടി ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള അധികാര പത്രം

അനുഭവ സമ്പന്നതയുടെ 50 വർഷങ്ങൾ

1969 വരെ കേരളത്തിൽ ചിട്ടി ഇടപാടുകൾ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ കുത്തകയായിരുന്നു. തുടക്കം മുതൽ ചിട്ടി എന്ന ഇടപാട്  നിരവധി കെടുകാര്യസ്ഥതകളുടേയും അഴിമതികളുടേയും വിളനിലമായിരുന്നു. ആവശ്യക്കാരെയും ദരിദ്രരേയും സ്വകാര്യ ചിട്ടി സ്ഥാപനങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്നു. ലാഭക്കൊയ്ത്തിന്റെ ഈ ഇടത്തിൽ  സർക്കാർ നിയന്ത്രണം ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, നിരവധി പുതിയ പുതിയ സംരഭകർ വന്നു കൊണ്ടിരുന്നു. അത്തരം ചിട്ടി സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂണുകൾ പോലെ വളരുന്നതിന് തടയിടാനും ഇടപാടുകാരുടെ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ചിട്ടിവഴി സ്വരൂപിക്കുന്ന പണം ഉത്പാദനക്ഷമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരിച്ചു…