ഡയറക്ടർ ബോർഡ്

പേരു പദവിയും ടെലഫോൺ നമ്പറുകൾ ഓഫീസ് വീട്  മൊബൈൽ ചെയർമാൻ അഡ്വ.പീലിപ്പോസ് തോമസ് (0487) 2332329 (0469) 2660044 (0469) 2660290 9447792000 9447000044 മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ. സുബ്രമണ്യൻ വി.പി. (0487) 2332222 ഡയറക്ടർമാർ ശ്രീ. എ. അലക്സാണ്ടർ IAS ഐ.ജി. ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ (0471) 2462608 – 9895768608 ശ്രീ. ആർ.രാജഗോപാൽ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി (ടാക്സ്) (0471) 2330273 (0471) 2353311 9447799900 9446203311 ശ്രീമതി. മിനി.വി.ആർ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി (ഫിനാൻസ്) (0471) 2518326…

ശാഖകൾ

ബ്രാഞ്ച് അഡ്രസ്സ്/ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ: തിരുവനന്തപുരം   1. അംബൂരി (416) ഒന്നാം നില സെന്റ് ജോർജ്ജ് ചർച്ച് ഷോപ്പിങ്ങ് കോംപ്ലക്സ് അംബൂരി പി.ഒ തിരുവനന്തപുരം, പിൻ -695 505 ഫോൺ (0471)2245777, മൊബൈൽ : 9400028416 ഇ.മെയിൽ : 416@ksfe.com 2. ആര്യനാട് (350) ഉല്ലാസ് പ്ലാസ പി.ഡബ്ള്യു.ഡി റസ്റ്റ് ഹൗസിന് എതിർവശം ആര്യനാട് പി.ഒ തിരുവനന്തപുരം-695 542 ഫോൺ: (0472) 2851966 , മൊബൈൽ: 9496013350 ഇ.മെയിൽ : 350@ksfe.com 3. ആറ്റിങ്ങൽ (11) ശ്രുതി…