ഡയറക്ടർ ബോർഡ്

പേരു പദവിയും ടെലഫോൺ നമ്പറുകൾ ഓഫീസ് വീട്  മൊബൈൽ ചെയർമാൻ അഡ്വ.പീലിപ്പോസ് തോമസ് (0487) 2332329 (0469) 2660044 (0469) 2660290 9447792000 9447000044 മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ. സുബ്രമണ്യൻ വി.പി. (In-charge) (0487) 2332222 ഡയറക്ടർമാർ ശ്രീ. എ. അലക്സാണ്ടർ IAS ഐ.ജി. ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ (0471) 2462608 – 9895768608 ശ്രീ. ആർ.രാജഗോപാൽ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി (ടാക്സ്) (0471) 2330273 (0471) 2353311 9447799900 9446203311 ശ്രീമതി. മിനി.വി.ആർ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി (ഫിനാൻസ്) (0471)…

ശാഖകൾ

ബ്രാഞ്ച് അഡ്രസ്സ്/ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ: തിരുവനന്തപുരം   1. അംബൂരി (416) ഒന്നാം നില സെന്റ് ജോർജ്ജ് ചർച്ച് ഷോപ്പിങ്ങ് കോംപ്ലക്സ് അംബൂരി പി.ഒ തിരുവനന്തപുരം, പിൻ -695 505 ഫോൺ (0471)2245777, മൊബൈൽ : 9400028416 ഇ.മെയിൽ : 416@ksfe.com 2. ആര്യനാട് (350) ഉല്ലാസ് പ്ലാസ പി.ഡബ്ള്യു.ഡി റസ്റ്റ് ഹൗസിന് എതിർവശം ആര്യനാട് പി.ഒ തിരുവനന്തപുരം-695 542 ഫോൺ: (0472) 2851966 , മൊബൈൽ: 9496013350 ഇ.മെയിൽ : 350@ksfe.com 3. ആറ്റിങ്ങൽ (11) ശ്രുതി…