പ്രധാന / മേഖല കാര്യാലയങ്ങൾ

പ്രധാന കാര്യാലയം ദി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് “ഭദ്രത”, മ്യൂസിയം റോഡ്,പി.ബി.നമ്പർ –510, തൃശ്ശൂർ 680 020. ഫോൺ നമ്പർ : 0487 2332255 ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ : 1800 425 3455 ഫാക്സ് : 0487 2336232 ഇ.മെയിൽ : mail@ksfe.com   ചെയർമാൻ  ഫോൺ നമ്പർ –0487 2332329 ഇ.മെയിൽ –chairman@ksfe.com മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ -ഫോൺ നമ്പർ –0487 2332222 ഇ.മെയിൽ –md@ksfe.com ജനറൽ മാനേജർ ബിസിനസ്സ് –ഫോൺ നമ്പർ…