പണം അടവ്

  കുറിപ്പ് : ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻ്റിന് യൂണിക്‌ ഐഡി നിർബന്ധമാണ്. യുണിക് ഐഡി കിട്ടുന്നതിന് അതാത് ശാഖകളിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക. യൂണിക് ഐഡി എസ്എംഎസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ വഴി അയച്ചു തരുന്നതാണ്.