രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ്

പ്രധാന കാര്യാലയം ദി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് “ഭദ്രത”, മ്യൂസിയം റോഡ്,പി.ബി.നമ്പർ –510, തൃശ്ശൂർ 680 020. ഫോൺ നമ്പർ : 0487 2332255 ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ : 1800 425 3455 ഫാക്സ് : 0487 2336232 ഇ.മെയിൽ : mail@ksfe.com   ചെയർമാൻ                         – ഫോൺ നമ്പർ – 0487 2332329 ഇ.മെയിൽ – chairman@ksfe.com മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ           –  ഫോൺ നമ്പർ – 0487 2332222 ഇ.മെയിൽ…

മേഖല കാര്യാലയങ്ങൾ

മേഖല കാര്യാലയങ്ങൾ: 1. തിരുവനന്തപുരം (996) കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. സിൽവർ ജൂബിലി ബിൽഡിംഗ്സ് സ്റ്റാച്യു, ചിറക്കുളം റോഡ് തിരുവനന്തപുരം -695001 ഫോൺനമ്പർ-(0471)2472051,2476602,2472310 മൊബൈൽ നമ്പർ – 9447792222, ഫാക്സ് -0471 2476289 ഇ.മെയിൽ – rotvm@ksfe.com, ksferotvm@gmail.com 8. ആറ്റിങ്ങൽ (991) രണ്ടാം നില, റീജൻസി മാൾ മാമം , കിഴുവിലം പി.ഒ ആറ്റിങ്ങൽ, തിരുവനന്തപുരം -695104 ഫോൺ നമ്പർ -(0470) 2623575, 2623576 മൊബൈൽ നമ്പർ – 9495090008 ഇ.മെയിൽ – roatl@ksfe.com, roattingal@gmail.com 2. കൊല്ലം…