രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ്

പ്രധാന കാര്യാലയം ദി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് “ഭദ്രത”, മ്യൂസിയം റോഡ്,പി.ബി.നമ്പർ –510, തൃശ്ശൂർ 680 020. ഫോൺ നമ്പർ : 0487 2332255 ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ : 1800 425 3455 ഫാക്സ് : 0487 2336232 ഇ.മെയിൽ : mail@ksfe.com   ചെയർമാൻ                         – ഫോൺ നമ്പർ – 0487 2332329 ഇ.മെയിൽ – chairman@ksfe.com മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ           –  ഫോൺ നമ്പർ – 0487 2332222 ഇ.മെയിൽ…

മേഖല കാര്യാലയങ്ങൾ

മേഖല കാര്യാലയങ്ങൾ: 1. തിരുവനന്തപുരം (996) കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. സിൽവർ ജൂബിലി ബിൽഡിംഗ്സ് സ്റ്റാച്യു, ചിറക്കുളം റോഡ് തിരുവനന്തപുരം -695001 ഫോൺനമ്പർ-(0471)2472051,2476602,2472310 മൊബൈൽ നമ്പർ – 9447792222, ഫാക്സ് -0471 2476289 ഇ.മെയിൽ – rotvm@ksfe.com, ksferotvm@gmail.com 8. ആറ്റിങ്ങൽ (991) രണ്ടാം നില, റീജൻസി മാൾ മാമം , കിഴുവിലം പി.ഒ ആറ്റിങ്ങൽ, തിരുവനന്തപുരം -695104 ഫോൺ നമ്പർ -(0470) 2623575, 2623576 മൊബൈൽ നമ്പർ – 9495090008 ഇ.മെയിൽ – roatl@ksfe.com, roattingal@gmail.com 2. കൊല്ലം…

ഞങ്ങളുടെ വീക്ഷണം

മെച്ചപ്പെട്ട സേവനങ്ങളുടേയും ഉത്പന്നങ്ങളുടേയും വലിയൊരു ശ്രേണി പ്രദാനം ചെയ്യുക. ഉപഭോക്തൃ സേവനത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലും സാങ്കേതികസംവിധാനങ്ങളും നിശ്ചിതഗുണമേന്മയും സ്വീകരിക്കുക. കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തിയ്ക്കപ്പുറം, ആഗോളതലത്തിലേയ്ക്ക് ചിറകുകൾ വിടർത്തുക. ചിട്ടി നടത്തിപ്പിലെ മുഖ്യ പങ്കാളിത്തം നിലനിർത്തുക കേരള സർക്കാരിന്റെ വിഭവസമാഹരണം നടത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിയ്ക്കുക. പിന്തുണയും വിശ്വാസ്യതയും സുരക്ഷയും നൽകുന്ന  പെട്ടെന്നാശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി സമൂഹത്തിലെ ദുർബല വിഭാഗങ്ങളോട് എക്കാലവും പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തുക.