കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. യുടെ പ്രത്യേകത

കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. എന്ന് സാമാന്യമായി അറിയപ്പെടുന്ന ദി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസസ് ഒരു വിവിധോദ്ദേശ ബാങ്കേതര കമ്പനിയാണ്. കേരള സർക്കാരിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ളതാണ്. കേരള സർക്കാരിന്റെ പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിട്ടിഫണ്ട് ഇടപാടിൽ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടു വരുന്നതിന്റെ  ഭാഗമായി, ചൂഷണം നടത്തി രായ്ക്കുരാമാനം സ്ഥലം വിടുന്ന സ്വകാര്യ ചൂഷകരിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാനുദ്ദേശിച്ച് കേരള സർക്കാർ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനമാണ്. തുടക്കം മുതൽ തുടർച്ചയായി ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.…

Board of Directors

 Name and Designation Telephone Numbers Office Residence Mobile CHAIRMAN   (0487) 2332329 (0469) 2660044 (0469) 2660290 9447792000 9447000044 DIRECTORS Sri. K.N.SATHEESH IAS IG of Registration (0471) 2462608 – 9895768608 Sri. R.RAJA GOPAL (Additional Secretary (Taxes)) (0471) 2330273 (0471) 2353311 9447799900 9446203311 Smt. MINI. V. R (Joint Secretary (Finance)) (0471) 2518326 (0471) 2327511 (0471) 2440516 9496102575…

INTEREST RATES AT A GLANCE

INTEREST RATES AT A GLANCE Scheme Rate of Interest Chitty Loan   Regular         – 13.00% (Monthly Diminishing) Defaulter       – 15.00% (Monthly Diminishing) Chitty Prize Money Advance 13.00% p.a. Pass Book Loan Regular       –    12.50% (simple) Defaulter     –   14.50%  (simple) KSFE Housing Loan/ HMS Rs.10 lakhs & below: 9.00% p.a. (yearly diminishing) Above Rs.10 lakhs & upto 75 lakhs: 9.75%…

Branch List

Branch address (In districtwise branch alphabetic order) THIRUVANANTHAPURAM 1) AMBOORI (416) 1st FLOOR, SSt. GEORGE CHURCH SHOPPING COMPLEX AMBOORI.P.O. THIRUVANANTHAPURAM – 695 505 Phone : (0471) 2245777 Mobile : 9400028416 E mail : 416@ksfe.com 2) ARYANADU (350) ULLAS PLAZA, OPP.PWD REST HOUSE, ARYANADU.P.O. THIRUVANANTHAPURAM – 695 542 Phone : (0472) 2851966 Mobile : 9496013350 E…